GJEVE-årsmeldingen 2020-2021

 

 GJEVE

 

Gjenreis Ekserserhuset venneforeningen

 

ÅRSMELDING 2020 - 2021

 

 

Ved forrige GJEVE-årsmøte den 15.06.20 ble erfaringer oppsummert fra da kommersielle aktører i 2019 prøvde å overta prosessen rundt Ekserserhusets gjenreising. Det kommersielle fremstøtet fra Bergen Sentrum AS og Arkitektgruppen CUBUS var mislykket pga. dens 90 millioner kr. + kostnadsramme og uavklarte grunnforhold på Ekserserhustomten på Baneveien. I tillegg ville CUBUS-forslaget innebære at over 1000 mennesker daglig, for det meste cruise-turister fra ulike verdensdeler, ville bli stuet sammen og ført inn i en kjeller under Ekserserhuset. Fra korona-inkubatører på ulike cruise-skip inn i en super-inkubatør under Ekserserhuset. De helsemessige farer ved CUBUS-forslaget fikk ingen pressedekning. Vi i GJEVE fortsatte i stedet å fremme viktigheten av en autentisk gjenreising av Ekserserhuset. 

For å orientere allmennheten, ble et diagram av interiøret til CUBUS-forslaget lagt ut på nettet i juli 2020. Dette diagrammet viser til at CUBUS-forslaget ville redusere interiøret til Ekserserhuset til en foaje der en tredjedel av interiøret vil bli brukt til ramper og trapper ned til en turistfelle under Ekserserhuset. (Rampene og trappene ville danne en L-form på gulvplanet, derfor er diagrammet kalt L-diagrammet.) 

http://www.nostebukten.org/det-siste-nytt-om-ekserserhuset/25-om-oss/104-et-slaktet-ekserserhus

I august 2020 orienterte vi Forskergruppe for Forvaltningsrett ved Universitetet i Bergen om CUBUS sin rolle i Mulighetsstudien som Bergen kommune gjennomførte i 2019. Vi fikk aldri svar fra forskningsgruppen på vår forespørsel av den 31.08.20 om de kunne identifisere og/eller kommentere brudd i Forvaltningsloven under behandlingen av Mulighetsstudien.

I Bergensavisen den 03.09.20 annonserte Bergen Sentrum AS/CUBUS at de mer eller mindre hadde trukket seg fra ut av prosjektet om å gjenreise Ekserserhuset på Baneveien til fordel for et annet prosjekt på Strømgaten:

https://www.ba.no/vil-grave-ut-underjordisk-hall-til-lekeland-og-pepperkakebyen/s/5-8-1383762

I skrivende stund har vi siden praktiske talt ikke hørt noenting fra CUBUS. Grunnene til deres fratreden var mange, men høsten 2020 forholdt vi oss til en av disse: forhandlinger med Nøstegaten Eiendom AS som havarerte.

Etter september 2020 var CUBUS-forslaget ikke lenger vurdert som en aktiv fare, men til CUBUS sin fordel kan vi si at CUBUS avslørte en annen hindring: et uavklart forhold mellom den kommunale Ekserserhustomten og den privat eide nabotomten til Nøstegaten Eiendom AS.

I fravær av støtte fra Forskergruppe for Forvaltningsrett søkte GJEVE i oktober 2020 om dokumenter fra Etat for bygg og eiendom i Bergen kommune. Hensikten var å sikre at prosessen rundt salg av en tynn parsell langs baksiden av Nøstegaten 39-45 skulle være i tråd med Forvaltningsloven. Dokumentene knyttet til salg av Nøstegaten 39-45 i 2009 hadde da ikke blitt skannet for den Offentlige Journal i Bergen kommune, men Eiendomsavdelingen klarte etterhvert å etterspørre papirarkivet. I påvente av kopiering av saksdokumenter for innsyn ble GJEVE innkalt til et møte den 23.10.20 hos ledelsen i Eiendomsavdelingen. På det møtet kunne man få inntrykk av at møtet også ble brukt av Eiendomsavdelingen for å orientere seg. Eiendomsavdelingen hadde da såvidt begynt å orientere seg i saken som en konsekvens av bystyrevedtaket av den 22.04.20 da det ble vedtatt at Ekserserhuset vil bli gjenreist på Baneveien.

Høsten 2020 begynte også andre byrådsavdelinger såvidt å handle i tråd med bystyrevedtaket av den 22.04.20. Av den grunn minnet vi kulturbyråd Katrine Nødtvedt, som vi traff på teamsmøte den 09.06.20, om at vi skulle ha et oppfølgingsmøte om høsten. Oppfølgingsmøtet på teams fant sted den 24.11.20. Underveis, på bystyremøtet i oktober 2020 fremhevet Nødtvedt miljøbrønnundersøkelser på Ekserserhustomten på Baneveien som bevis for progresjon. Problemet var at disse miljøbrønnundersøkelser hadde ikke en gang blitt bestilt og det var heller ikke mulig å bestille dem fordi det eksisterte ingen kommunal prosjektgruppe for Ekserserhuset som kunne rekvirere miljøbrønnundersøkelser. Det hører med til historien at miljøbrønnundersøkelsene allerede da var mindre aktuelt fordi slike undersøkelser var av størst betydning for dyp gravearbeid til det forlatte massive CUBUS-forslaget. Miljøbrønnundersøkelsene er mindre aktuelt for de andre mer nøkterne forslagene for gjenreising av Ekserserhuset som forutsetter langt, langt mindre kjelleranlegg. Uansett, er miljøbrønnundersøkelser mindre tekniske undersøkelser av tvilsom relevans som neppe er et godt mål for progresjonen til Ekserserhusets gjenreising.

Teamsmøte med Katrine Nødtvedt som ble avholdt den 24.11.20 påviste at det da ellers var ikke kommunal aktivitet av betydning. Styreleder i GJEVE stilte derfor tre spørsmål til Nødtvedt:

  1. Når vil en prosjektgruppe for Ekserserhusets gjenreising bli opprettet?
  2. Har Nøstegaten Eiendom AS solgt den parsell av sin tomt (gnr. 165 bnr. 1124) som tilgrenser kommunens Ekserserhustomt (gnr. 165, bnr. 1037) til Bergen kommune?

3.   Når vil en uavhengig stiftelse for Ekserserhuset bli etablert?

(Den parsell av Nøstegaten 39-45 som tilgrenser Ekserserhustomten på Baneveien kalles her Nøstegaten 39-45 DEL B. Parsellen består av den ikke vernete bebyggelsen som ligger bakom den vernete bebyggelse på Nøstegaten 39-45 DEL A. Vi i GJEVE har brukt betegnelsene DEL A og DEL B, men kommunen har ikke brukt samme sjargongen så langt.)

Et referat av teamsmøtet med kulturbyråd Nødtvedt er lagt ut på nettet: 

http://www.nostebukten.org/det-siste-nytt-om-ekserserhuset/25-om-oss/105-mote-med-kulturbyrad-katrine-nodtvedt

Nødtvedts svar på teamsmøtet den 24.11.20 var ikke adekvate. I rettferdighetens navn kan man riktignok si at det er byråkratiske prosesser som man må gjennomgå. Nødtvedt har kalt disse “avklaringer”. Disse prosesser må ikke brukes som nok et påskudd for å parkere hele prosessen på et sidespor. Det er et mangfold av parallellprosesser som kulturbyråden kunne jobbe med, men hennes handlingsmuligheter var ikke tatt i bruk. 

Høsten 2020 ble det også annonsert at Sparebanken Vest ville selge sitt bankbygg på Jonsvollskvartalet, men fortsette å ha sitt tilholdssted der, men da som leietaker. Forut for dette hadde konsernledelsen i 14 år kommet med stadige forsikringer om at de står ved sin forpliktelse om å gjenreise Ekserserhuset, dermed skulle det ikke være grunn til å tro annet i fremtiden. Likevel ble FaceBook gruppen A-N-S-V-A-R etablert høsten 2020 (Argumentasjoner Nå for Sparebanken Vest sitt Ansvar for å Reise Ekserserhuset).  https://www.facebook.com/groups/368583481157214

Dette for å rette søkelyset spesifikt på Sparebanken Vest sine forpliktelser til å gjenreise Ekserserhuset. FaceBook gruppen skal også rette søkelyset på hvordan Sparebanken Vest håndterer sin forpliktelse til enhver tid.  

Rundt årsskiftet 2020-2021 skrev styreleder i GJEVE en artikkel for 200-årsjubileum til Ekserserhuset. Redaktøren i Fortidsvern, tidsskriftet til Fortidsminneforeningen, oppfordret styrelederen i GJEVE til å skrive denne artikkelen. Artikkelen Ekserserhuset i Bergen i 200 år - det første kulturhuset belyser bl.a. et problematisk forhold mellom Fortidsminneforeningen og Sparebanken Vest: Sparebanken Vest sin pengestøtte til kulturminner ellers i landet kan innebære at Fortidsminneforeningen vil være passiv i forhold til å rette kritikk mot Sparebanken Vest sin manglende oppfyllelse av forpliktelsen til å gjenreise Ekserserhuset.

Artikkelen kom på trykk i Fortidsvern i mai 2021, redigert nesten til det ugjenkjennelige der den sterkeste kritikken mot Sparebanken Vest var fjernet. Av den grunn ble det bestemt at den usensurerte artikkelen vil bli publisert sommeren 2021 i et hefte egenprodusert av GJEVE. GJEVE har sett at det er nødvendig å ha kontroll over egen pressefrihet slik at vi ikke blir prisgitt andre aktører som kan ha vikarierende motiver for å bli stilltiende i kritikken mot behandlingen av Ekserserhuset.

Fortidsminneforeningens Bergen lokallag er likevel en sterk og engasjert støttespiller. I februar 2021 kom de med en uttalelse for å gjenreise Ekserserhuset som ble sendt til byrådet i Bergen:

http://www.nostebukten.org/det-siste-nytt-om-ekserserhuset/25-om-oss/106-uttalelse-fra-arsmotet-i-fortidsminneforeningen

I mars 2021 ble lederen av Bergen lokallag i Fortidsminneforeningen Inger-Lise Skarstein intervjuet i en to-siders artikkel i Bergensavisen (BA):

http://www.nostebukten.org/det-siste-nytt-om-ekserserhuset

Dagen etter kom en helsides Leder i BA der det fremgår Kommunen melder .. at man venter på flere “avklaringer”. Vi venter handlekraft.

I mai 2021 ble mandatet til en tverrforeningsenhet for gjenreising av Ekserserhuset utarbeidet. Forarbeidet til dette ble påbegynt allerede høsten 2020, men innen juni 2021 var enheten fremdeles ikke operativ bortsett fra etablering av sin egen oppbygging, driftsform og navn: Ekserserhusgruppen. Intitiativtakeren bak Ekserserhusgruppen var Amatørkulturrådet. GJEVE, Sydnes & Nøstet velforening, Sydnæs Bataljon buekorps, Bergen lokallag i Fortidsminneforeningen og interessegruppen for velforeninger i Bergen sentrum Bergen byLiv har alle deltatt i utformingen av Ekserserhusgruppen.

GJEVE har hatt som formål å sikre en autentisk gjenreising av Ekserserhuset. GJEVE er hovedsakelig en gjenreisingsgruppe. Ekserserhusgruppen derimot, er hovedsakelig en brukergruppe som skal avklare fremtidig bruk etter at Ekserserhuset blir gjenreist.

GJEVE jobbet i 2020-2021 for å avklare salgsinnsatsen til Nøstegaten Eiendom AS. Eposter fra de to eierne av Nøstegaten Eiendom AS har vist at begge er positivt innstilt til gjenreising av Ekserserhuset på Baneveien, og de var villig til å selge den parsellen av deres tomt som var nødvendig for gjenreisingen. (Jf. eposter til Bergen kommune fra Mirella Iversen den 28.10.20 og Odd Fondevik ved FAV den 17.11.20.) Roger Iversen har gjentatte ganger sagt at han var villig til å gi vekk sin del av tomten gratis. 

Bergen kommune kom først den 20.04.21 med en offisiell forespørsel om kjøp av parsellen langs baksiden av Nøstegaten 39-45. Salgstilbudet fra Nøstegaten Eiendom AS ble først sendt til Bergen kommune tidlig i juni 2021. Forut for årsmøtet i GJEVE den 15.06.21 hadde kommunen ikke gitt oss innsyn i salgstilbudet. Forholdet rundt gjenreising av Bergens og trolig Norges første kulturhus er uansett et høyst offentlig anliggende og vi får håpe at innholdet i salgstilbudet ikke fører til forsinkelser i gjenreisingsarbeidet. Begge eiere av Nøstegaten Eiendom AS har tross alt gjentatte ganger sagt at de ønsker Ekserserhuset gjenreist på Baneveien.

 

 

Bergen den 15. juni 2021, Edvard Griegs bursdag

 

 

Styret i GJEVE (Gjenreis Ekserserhuset venneforeningen)

 

- David M. Lovret, styreleder   John-Erik Ågotnes  Hans Petter Svege

 

 

 

kopi:

Amatørkulturrådet, Bergensavisen, Bergens Tidende, Bergen kommune ved Byantikvaren, Byombudet, Etat for bygg og eiendom, Fagavdelingen for kunst- og kulturutvikling, Kulturbyråden; Forskergruppe for Forvaltningsrett ved Universitet i Bergen, Fortidsminneforeningen Bergen lokallag, Fylkeskonservator i Vestland, Riksantikvaren, Sydnæs & Nøstet bataljon, Sydnes & Nøstet velforening