Merknad: Bilag 1

Plannummer 60370000 er i strid med følgende bestemmelsene i Kommunedelplan Sentrum (KDP) :

Fra KDPs § 2 om innledende bestemmelser om selve planutformingen:
Perspektiv
Kommunen kan kreve at søknaden inneholder perspektiv eller fotomontasje som illustrerer forslag sett fra viktige standpunkt i gatene og bylandskapet før og etter endring

KDP § 4.5 (tredje ledd)
Fasader mot byrom (byromsveggene)
Fasadene mot offentlig byrom må tilpasses terrengfallet og de naturlige ganglinjene langs gaterommet

KDP §4.6 (tredje til sjette ledd)
Ny bebyggelse bør beskrive og forsterke sentrums landskapskarakter av daldrag og høyderygger, samt sjøtilknytning.
Nye bygg med viktig allmenn funksjon, bør få plassering og størrelse som markerer og harmoniserer med viktige landskapstrekk.
Bebyggelsesmønsterets karakteristiske sammenhengende teppe med nært forhold til naturlandskapet, skal videreføres i alle nye prosjekt. Målestokken i de enkelte strøk må respekteres dersom ikke overordnete landskapstrekk tilsier annet.

 KDP §5.1 (femte ledd)
Byrommenes åpne karakter og de viktige sammenhenger og utsiktslinjene til landskapet og landemerkene må bevares og forsterkes.

 KDP §5.2 (første ledd)
Byrommenes historiefortellende egenskaper som byplanelement og som forbindelse mellom viktige byfunksjoner skal legges til grunn ved opparbeidingen. Viktige historiske detaljer må bevares, rekonstrueres eller nytolkes.

 KDP §5.6 (første ledd)
Spesielt verdifulle parker, hager og kirkegårder
Spesielt verdifulle parker, hager og kirkegårder er vist på plankart 3. [i plankart 3 i KDP er teaterparken rundt DNS avmerket som spesielt verdifull] Det skal tas spesielt hensyn til parkenes egenart og landskapssammenheng ved utformingen av detaljløsninger for dekker, beplantning, utstyr og installasjoner. Det skal legges særlig vekt på å opprettholde områdenes åpne karakter og utsiktslinjer som gir opplevelse og forståelse av byen og landskapet.

 KDP §13
Byutviklingsområder A-F
INFO: F. Vaskerelven og verneverdige kvartaler på begge sider
Områdene på begge sider av Vaskerelven har høy verneverdi, men er ennå ikke sikret gjennom en regulering til spesialområde bevaring.
Aktuelle utfordringer:
*Det er behov for en offentlig plan med regulering til spesialområde
* Opprustning av Neumannsgate
*Forbedre forgjenger-kontakten [sic] mot Nøstetorget med sjøtilknytning og kulturaktivitetene videre mot USF- og mot bykjernen
Retningslinjer for utarbeidelse av plan for utviklingsområdet F.
Vaskerelven mm.
Planen skal legge grunnlag for videre utvikling av området med kulturaktiviteter som utnytter og innordner seg den verneverdige bebyggelsen.
Det skal legges til rette for gode fotgjengerforhold innenfor området, og mellom området og bykjernen og mot Nøstetorget og sjøfronten.