GJEVE-årsmeldingen 2021-2022

 

GJEVE 

 

Gjenreis Ekserserhuset venneforeningen

 

ÅRSMELDING 2021-2022

 

Årsmøtet i GJEVE den 15. juni 2021 ble avholdt midt under 200-årsjubileet for reising av Ekserserhuset i 1821. I den forbindelse ble artikkelen Ekserserhuset - det første kulturhus skrevet for å markere 200-årsjubileet med tanke på publisering i Fortidsvern, medlemstidsskriftet for Fortidsminneforeningen. Redaktøren i Fortidsvern hadde oppmuntret styreleder David M. Lovret i GJEVE til å skrive denne artikkelen. Like før artikkelen skulle komme på trykk i mai 2021, oppdaget Lovret at den varredigert til det ugjenkjennelige. Bl.a. var kritikken mot Sparebanken Vest fjernet og redaksjonen i Fortidsvern hadde endret selve punchlinen slik at den ble fratatt mening. Lovret måtte derfor ta direkte kontakt med informasjonsavdelingen i Fortidsminneforeningen slik at artikkelen i Fortidsvern var korrigert da den kom på trykk.

Erfaringer med tidsskriftet Fortidsvern viste at GJEVE måtte ha kontroll over sin egen publikasjonsvirksomhet og av den grunn ble det bestemt i juni 2021 å lage et egenprodusert utvidet jubileumshefte. Arbeidet med dette ble igangsatt sommeren 2021. Teksten var skrevet av styreleder Lovret i GJEVE, layouten ble utarbeidet av Jan Hanchen Michelsen ved Dragefjellet Media AS og en Ekserserhus-logo ble skapt av grafisk kunstner Robert Ott. Jubileumsheftet Ekserserhuset - det første kulturhuset ble trykt ferdig i ett tusen eksemplarer den 06.09.21. Heftet ble umiddelbart distribuert til politikere under valgkampen til Stortingsvalget 2021. Blant de politikere som fikk kopier overlevert personlig av GJEVE styreleder Lovret, var ordfører Rune Bakervik, statsrådene Marte Mjøs Person og Sveinung Rotevatn, kulturbyråd Katrine Nødtvedt og mesteparten av bystyret i Bergen ved flere anledninger. I tillegg overleverte Lovret flere kopier av heftet personlig til Statsminister Erna Solberg dagen før Stortingsvalget 2021. 

De øvrige aktiviteter innad i GJEVE for andre halvdelen av 2021 bestod nesten utelukkende i fordeling av jubileumsheftet, samt oppsetting av Ekserserhusplakater i Bergen sentrum.

Under festmiddagen i Håkonshallen for 150-årsjubileet for Fortidsminneforeningens Hordaland-avdeling den 30. oktober 2021 ble en hilsing til Ekserserhuset opplest av lederen av fylkeslaget i Fortidsminneforeningen, Lars Jørgen Dahl.

På den politiske planen var det særlig lederen i bystyrets Utvalg for finans, kultur og næring, Harald Victor Hove, som var aktiv i å fremme gjenreising av Ekserserhuset. I den forbindelse stilte han i oktober 2021 skriftlig spørsmål til den fungerende kulturbyråden om statusen til gjenreisingsarbeid for Ekserserhuset. Den 10. november 2021 fikk bystyret skriftlig svar fra kulturbyråden da hun formidlet at forhandlinger om anskaffelse av nok tomteareal for gjenreising av Ekserserhuset hadde kommet langt og ble forventet ferdigstilt rundt årsskiftet 2021-2022. (På dette tidspunktet hadde bystyret allerede den 22.04.20 vedtatt at Ekserserhuset skulle bli gjenreist på den kommunalt eide tomten på Baneveien. Det var likevel nødvendig å anskaffe noen kvadratmeter tilleggsareal fra nabotomten for å ha nok areal til å gjenreise Ekserserhuset.) Uttalelsen fra kulturbyråden skapte inntrykk av at tomtespørsmålet var løst.

I februar 2022 ble det annonsert at Bergen kommune endelig hadde tatt stilling til hvilken driftsform Ekserserhuset skulle ha. Byrådet annonserte den 01.02.22 sin innstilling om at Ekserserhuset skulle være et offentlig kulturhus eid og drevet av Bergen kommune. Denne driftsformen var forenlig med ønskene til både GJEVE og Sydnes & Nøstet velforening slik det ble formidlet i våre merknader under høringen om Kulturarenaplan 2019-2030

Den 16.03.22 ble så gjenreising av Ekserserhuset tatt opp i Utvalg for finans, kultur og næring og vedtaket derfra var en videre stadfestelse av vedtaket fra 1999 om at tiltakshaveren på Jonsvollskvartalet, dagens eier Sparebanken Vest, skal dekke alle kostnader knyttet til gjenreising av Ekserserhuset. 

Den 30.03.22 ble det endelig enstemmig vedtatt i Bergen bystyre at Ekserserhuset skal gjenreises som et offentlig kommunalt eid og kommunalt drevet kulturhus på Baneveien. Dette bystyrevedtaket var den endelige stadfestelse av driftsformen til Ekserserhuset.

I april fikk vi vite at Ekserserhus-tomten på Baneveien skulle brukes til rigging mens Sentralbadet er under renovering. Den utvidete Ekserserhus-gruppen var da raskt ute for å sikre at riggarbeidet ikke vil føre til forsinkelser for gjenreising av Ekserserhuset. Vi fikk da forsikringer fra kommunen om at dette ikke vil føre til hindringer for gjenreising. Plan- og reguleringsarbeidet av Ekserserhuset kan foregå samtidig som riggarbeid for teateret på Sentralbadet. Likevel vil GJEVE følge med dersom noen prøver å bruke riggarbeidet til fordel for Sentralbadet som nok et påskudd for å ikke gjøre noe i forbindelse med gjenreisingen av Ekserserhuset.

På grunnlag av inntrykket skapt av Bergen kommune om at de siste hindringer (for gjenreising av Ekserserhuset) endelig var fjernet, forsøkte styreleder i GJEVE å få en bekreftelse på om forhandlingene om tilleggsareal for Ekserserhuset var ferdigstilt. Kommunen var i april 2022 motvillig til å avklare statusen til forhandlingene med Nøstegaten Eiendom AS. Av den grunn skrev vi den 11.04.22 en lengre e-post til kommunaldirektør Harm Christian Tolden som er leder ved Byrådsavdeling for kultur, mangfold og likestilling der vi etterlyste statusen til forhandlingene. Vi fikk ikke svar fra Tolden, men den 19.04.22 fikk vi svar på dette spørsmålet fra jurist Ellen Aarrestad ved Etat for bygg og eiendom om at forhandlingene slett ikke var ferdigstilt slik kulturbyrådet forespeilet oss den 10.11.21. Det viste seg at partene i forhandlingene var langt fra hverandre og det foregikk ikke lenger aktive forhandlinger med Nøstegaten Eiendom AS. Av den grunn ble det bestemt at GJEVE umiddelbart vil sette seg inn i virksomheten til Nøstegaten Eiendom AS. Dette for å avklare om Nøstegaten Eiendom AS var skikket til å ivareta den eiendomsmassen de allerede var i besittelse av. Det har vist seg at dette eierskapet har vært drevet av egen gevinst i strid med det de la frem i kjøpstilbudet fra 2009 der Nøstegaten 39-45 ble overført fra Bergen kommune til Nøstegaten Eiendom AS for bare 1 (én) krone.

I slutten av mai 2022 ble opplysningsheftet Det bergenske oligarki ferdigstilt av styreleder Lovret. Dette heftet inneholder saksdokumenter om uregelmessigheter knyttet til Nøstegaten Eiendom AS, samt en to siders innledning skrevet av Lovret som forklarer konteksten og historien til disse uregelmessigheter. I fravær av tilstrekkelig kontroll innad i Bergen kommune omkring oppfyllelse av kjøpstilbudet til Nøstegaten 39-45, var det nødvendig for GJEVE å gjøre det. I fravær av kritiske refleksjoner i den bergenske presse - eller kunnskap i det hele tatt - om virksomheten til Nøstegaten Eiendom, var det nødvendig for GJEVE å belyse saken. I fravær av et offentlig engasjement fra deleier i Nøstegaten Eiendom, Roger Iversen, i å rette kritikk mot den andre deleier i Nøstegaten Eiendom, Arne Veidung, var det nødvendig for GJEVE å gjøre det. Roger Iversen har ved flere anledninger talt varmt om gjenreising av Ekserserhuset og at han selv i 2020 har fremmet en plander han er en aktør i gjenreising av Ekserserhuset. Sett fra GJEVEs synsvinkel er det derfor underlig at forhandlingene om kjøp av tilleggsareal har stoppet opp. Er det pga. den ene halvdel eier Arne Veidung? Ønsker Veidung høyest mulig pris på tilleggsarealet og er det årsaken til at forhandlingene har stoppet opp? Eller er det pga. de andre halvdel eier(e) Roger og/eller hans kone Mirella Iversen som ønsker egenrådig kontroll over Ekserserhuset slik at de kan gjenreise Ekserserhuset som privat eid og drevet selskapslokale stikk i strid med det enstemmige bystyrevedtaket av den 30.03.22 som sier at Ekserserhuset skal gjenreises som offentlig kommunalt eid kulturhus? I hele GJEVE-året 2021-2022 har vi prøvd å avklare disse spørsmålene ved å bruke vår innsynsrett i tråd med Offentlighetsloven, men har fått innsynsnekt 21 ganger i denne perioden. 

Innad i GJEVE-styret var det i mai 2022 omdiskutert hvordan vi skulle forholde oss til denne saken og hvordan saksdokumentheftet skulle utformes og videreformidles. Styreleder Lovret måtte derfor ta personlig ansvar for innholdet i heftet Det bergenske oligarki og deler av heftet reflekterer ikke de andre styremedlemmer i GJEVE.

Det var verken første valg av styreleder eller de andre styremedlemmer i GJEVE å være konfronterende i forhold til Nøstegaten Eiendom AS. I et møte i den utvidete Ekserserhus-gruppen den 02.06.22 ble det formidlet at problemet med tilleggsareal kan komme til å bli løst som en konsekvens avreguleringsarbeidet. Likevel, dersom det viser seg at Nøstegaten Eiendom AS fortsetter å være en vedvarende hindring mot gjenreising av Ekserserhuset som offentlig kommunalt kulturhus, så vil det ifølge Lovret være nødvendig å iallefall være orientert om historikken til virksomheten til Nøstegaten Eiendom AS.

Det forutgående GJEVE-året 2021-2022 var tilsynelatende positivt, men erfaringer siden 1999 viser at det er nødvendig å stadig følge tett med for å sikre at kommunen er konsekvent når det gjelder deres vedtak. I det kommende året vil vi prøve å registrere det reelle aktivitetsnivået innad i kommunen for Ekserserhusets gjenreising. 

 

Bergen den 15. juni 2022, Edvard Grieg sin bursdag

 

David M. Lovret, styreleder  Hans Petter Svege  John-Erik Ågotnes

 

 

kopi: 

Amatørkulturådet; Bergensavisen; Bergens Tidende; Bergen kommune ved Byantikvaren, Byombudet, Etat for bygg og eiendom, Fagavdelingen for kunst- og kulturutvikling, Kulturbyråden; Forskergruppe for Forvaltningsrett ved Universitetet i Bergen; Fortidsminneforeningen, henholdsvis Bergen lokallag og Hordaland avdeling; tidligere Fylkeskonservator i Hordaland, nåværende seksjon for kulturarv i Vestland; Riksantikvaren; Sparebanken Vest; Sydnæs bataljon; Sydnes & Nøstet velforening.