Møte med kulturbyråd Katrine Nødtvedt

Ekserserhuset

Møteresymé etter møtet med byråd Katrine Nødtvedt den 24.11.20

 

Tilstede på møte:

- Katrine Nødtvedt, kulturbyråd

- Øyvor Johnson, leder for Fagavdelingen for kunst- og kulturutvikling

- Toril Mjelva Saatvedt, rådgiver Fagavdelingen for kunst- og kulturutvikling

- David M. Lovret, styreleder i GJEVE

- Hans Petter Svege, styremedlem i GJEVE

- John-Erik Ågotnes, styremedlem i GJEVE

 

Møtevarighet: 30 minutter

 

David M. Lovret stilte tre spørsmål som brorparten av møtet dreide seg om:

 

1. Når vil en prosjektgruppe bli opprettet? Dette spørsmålet ble reist som en konsekvens av at i høsten 2020 kretset kommunens aktiviteter knyttet til Ekserserhuset om gjennomføring av miljøbrønnundersøkelser som ikke engang var blitt igangsatt fordi det ikke eksisterte en prosjektgruppe for å sende inn en søknad. Byråd Nødtvedt formidlet at en prosjektgruppe ikke var blitt opprettet. Nødtvedts svar var forventet, men det som var bekymringsvekkende i Nødtvedts svar var at opprettelsen av en prosjektgruppe først vil være aktuelt etter at saken behandles i Bergen bystyre i den uoverskuelige fremtid. En bystyrebehandling innebærer avklaring av eierforholdet, driftsformen osv. Nødtvedts forklaring om hvorfor en prosjektgruppe ikke er blitt etablert snudde på hodet GJEVE sine argumentasjoner for hvorfor en prosjektgruppe bør etableres: prosjektgruppen er henholdsvis enten forutsetningen for progresjon eller en konsekvens av progresjon alt ettersom hvilken framgangsmåte man velger. Nødtvedt antydet at progresjon var mulig uten at man først etablerte en prosjektgruppe.

 

2. Har Nøstegaten 39 - 45 DEL B blitt solgt? Hvis ikke, når vil det skje? (DEL B er det ikke-vernede arealet bakenfor den vernede bebyggelsen på Nøstegaten 39-45 DEL A.) I en helsides avisartikkel i BT den 17.11.20 ble det formidlet at salget av DEL B var nært forestående: https://www.bt.no/kultur/i/OQ3o21/slik-vil-de-gjenreise-bergens-eldste-konsertscene I møtet den 24.11.20 derimot, ga Nødtvedt ikke tegn for at et salg av Nøstegaten 39-45 DEL B var nært forestående. Nødtvedt sa at kommunen ikke har tatt stilling til eierskap, drift og konkrete spørsmål vedrørende salg. Kommunen var positivt innstilt til at begge eierne (henholdsvis Roger/Mirela Iversen og Arne Veidung) var villig til å selge den del av deres eiendom som trengs for gjenreisning av Ekserserhuset. Nødtvedt oppga ikke noen opplysninger som skulle tilsi at hun visste noe om hvilke krav som har blitt stilt fra verken FAV/Nøstegaten eiendom sin side eller kommunen sin side. Det var dermed uavklart om kravene ble vurdert som rimelig/urimelig eller om det i det hele tatt hadde blitt diskutert i skrivende stund. Undertegnede siterte referatet fra møtet med FAV eiendom den 10.11.20 der det fremgår at FAV og Roger Iversen vil “…snakke sammen og sende et forslag.” Nødtvedt kunne ikke oppgi indikasjoner for om prosessen har kommet i gang.

 

3. Hvor står arbeidet med å opprette en “upartisk stiftelse”? Det ble nevnt at Roger Iversen har kommet langt i forhold til det som han tidligere sa i 2015. I BT den 22.06.15 sa Roger at de (underforstått han og Arne Veidung) sto klar til å igangsette gjenreising av Ekserserhuset; viser til sidene 24 og 25:

h t t p : / / w w w . e - p a g e s . d k / b e r g e n s t i d e n d e / 1 8 6 4 / 1 / ? gatoken=dXNlcl9pZD0zMzA0MjQ3JnVzZXJfaWRfdHlwZT1jdXN0b20%3D

I 2015 ble ikke en upartisk stiftelse nevnt, og det syntes å være implisitt at i 2015 ønsket FAV/Nøstegaten Eiendom å overta Ekserserhustomten fra Bergen kommune. I 2020 var situasjonen omvendt fordi Bergen kommune ønsket å overta en mindre del av Nøstegaten Eiendom for å gjenreise Ekserserhuset. I likhet med besvarelsene under punktene 1 og 2, avkreftet Nødtvedt at kommunen vil opprette en “upartisk stiftelse” i fravær av en behandling i bystyret. Igjen så det ut som etablering av en upartisk stiftelse kom i omvendt rekkefølge hos henholdvis GJEVE og kommunen: Allerede på stiftelsesdagen til GJEVE den 15. juni 2012 var etablering av en stiftelse en målsetning, mens hos kommunen var oppfatningen at en stiftelse først kunne etableres etter en behandling i bystyret i den uoverskuelige fremtid. Møtet ble avsluttet med en appell til at Bergen kommune trenger en Visjon for gjenreising av Ekserserhuset. I den forbindelse sa undertegnende, s t y r e l e d e r i G J E V E , a t k ommu n e n s i n v e k t l e g g i n g a v miljøbrønnundersøkelser var en billedlig metafor for åndsfattigdom, trangsynthet, en strutsaktig fastlåst manglende bevegelse, om ikke en grumskhet som kan avspeile intensjoner for ikke å gjøre noe. Følgelig var kommunen sin visjon innsnevret som inni en trakt. GJEVE ønsket derimot å s n u d e n n e s n e v r e t r a k t e n f o r å u t v i d e p e r s p e k t i v e t t i l beslutningmyndighetene. Det ble avrundet med at dette er situasjonen vi står overfor ved inngangen til 200-årsjubileumet til Ekserserhuset i 2021: Vil kommunen snu trakten og se mulighetene for Ekserserhuset?

 

Referat ført i hendene til styreleder for GJEVE (Gjenreis Ekserserhuset venneforeningen)

Bergen den 24. november 2020

- David M. Lovret