Merknad til Bergen kommunens høringsrunde for Ny reguleringsplan for Bergen indre havn.

Merknad fra Nøstet, Verftet og Klosteret velforening til Kommunedelplan for Bergen indre havn, Plannummer 18740000.

Nøstet, Verftet og Klosteret velforening, NVK, er en beboerforening som favner om området fra innerst i Nøstebukten og ut mot Nordnespynten. Selv om Nordnes sørside fra USF til Nøstegaten ikke inngår i planen, vil vi likevel gi en høringsuttalelse som hovedsakelig berører område 5 i planforslaget, Nøstet/Dokken med hovedblikk på byens landskap, Bergen som «merkevare» og kulturhistoriske kvaliteter og nærmiljø.
Byens landskap:

Kommunedelplan for Bergen indre havn er utformet med et tydelig hovedfokus; havnens behov, havn- og næringsaktivitet. Ut fra planforslaget ser vi at man ønsker en mer arealeffektiv organisering av havnen enn det som i dag er tilfellet. Dette vil man gjøre for å øke trafikk fra gods- og utenlandsferger samt passasjer- og cruiseskip. I planforslaget foreslås dette løst ved å forlenge nåværende kai med en pir på ¼ km videre ut i Puddefjorden. Det vurderes som negativt at man endrer denne delen av byens topografi på en slik måte at Puddefjorden gjøres om til en kanal, og Nøstebukten med tilhørende vernede hus vil se ut som et forsøk på noe koselig mellom containere og oppstillingsplass for biler.

Bergen som «merkevare» og kulturhistoriske kvaliteter:
Planområde Dokken/Nøstet grenser til viktige verneverdige områder som trehusbebyggelsen fra innerst i Nøstebukten og ut over hele Nordnes vestside. Her er to gamle sjøboder, Dikkedokken og en gammel slipp og Fredriksberg festning.

Historisk sett har sjøsiden bestått av hoper og kaistrukturer gående ut mot fjorden og ikke på tvers. Vi utdyper dette senere i høringssvaret, men dette er noe planforslaget forholder seg lite konsekvent til. På den ene siden ønsker man lettere tilgjengelighet og gangavstand for ferge- og cruiseturistene. På den andre siden vil man forringe nettopp det som turistene vil se; teppebebyggelse og grender av gamle trehus. Det er dette som er spesielt med vårt område og som er med på å gi byen Bergen sitt særpreg. Containere, høyhus og glassfasader har man over hele verden. Piren vil dominere og være med på å forringe opplevelsen av de verneverdige miljøene, også sett fra viktige utsiktspunkt, bl.a Fredriksberg festning. Nærmiljø For oss som har våre hjem i området og allerede har merket den økte trafikken på den nye Hurtigruteterminalen og kaifronten utenfor, er det underlig å se at støy og luftforurensinsproblematikk ikke er særlig vektlagt i planen over området. Vi hører motorduren og lyden av lossingen på både dag og kveldstid. Vi opplever også at treveggene på vestsiden av husene blir raskere dekket av svart skit enn før. Blir planen gjennomført fører den for oss til forverrede lokalklimatiske forhold. Vi vet også at økt gods, ferge og cruisetrafikk i havnen vil føre til vanskeligere fremkommelighet for oss som tross alt ønsker å bo her og gjøre byen til et levende sted, og ikke et dødt sted med bare arbeidsplasser. Vi opplever også en økt tilstrømning av turistgrupper blant husene. Noe som er til sjenanse for noen, men til glede for de fleste. Den størst ulempen for oss i området blir likevel den urimelige reduksjonen vi får av nærheten til sjøen og fjorden. De siktlinjene vi har fra smauene, husene og de andre kulturminnene ut i fjorden blir kappet tvert over av noe som vil fremstå som et goldt og livløst industriområde. Når piren også er ønsket som avlastningshavn for cruisetrafikken vil vi istedenfor å se ut på sjøen måtte se opp til turistene på øvre soldekk.

NVK ser med andre ord ikke på løsningen for området Nøstet/Dokken i planen som noe godt forslag. Vi mener det er rikelig med andre områder som egner seg bedre for mye av den trafikken man foreslår lagt til vårt Dokken og Nøstet. Vi kan ikke se på planen som et seriøst, helhetlig og gjennomtenkt forslag, og foreslår at aktiviteten som er foreslått i område 5 legges annensteds. Hvor er de gamle planleggerne som kunne se ting fra flere ulike sider? Vi oppfordrer Bergen kommune til å lage en generalplan over hele området helt fra Dokken og til ytterst på Nordnespynten, og da ikke over bare det allerede vernede området, eller bare i sjøen, men også den lille uregulerte stripen i mellom, der det virker som om de private aktørene får gjøre som man vil. Vi savner en Kommunal plan, der man på en helhetlig og gjerne visjonær måte bedre ivaretar både kulturminnene, beboernes og merkevaren «Bergens» behov.

Innledningsvis har vi i grove trekk pekt på våre hovedsynspunkt over planen og hvorledes vi mener den vil fortone seg utenfra, hvordan området vil fremstå for både byens innbyggere og besøkende. Det virker meningsløst å lage en havneplan på bakgrunn av et argument der hovedfokus er på økt næring og turisme. Vi kjøper ikke argument som at kulturhistorisk er Bergen en viktig havneby, når man samtidig vil ødelegge inntrykket av det som virkelig er kulturhistorisk. For turisten og for ”folk flest” er ikke Bergen en stor pir omringet av noen moderne bygninger og gamle trehus ”bort i der”. Som for oss er Bergen for dem en trivelig liten by med et flott sentrum mellom gamle trehus i levende boområder i tett kontakt med sjøen. Vi har på bakgrunn av mistanken om at planleggerne har liten kulturhistorisk og lokal kjennskap til området, valgt å legge ved en del bilder med kommentarer. Vi har foretatt en vandring fra innerst av vårt område på Nøstetorget og foretatt stopp på 7 utsiktspunkt, der vi til slutt ender på Nordnesparken.

Bergen 30.03.2009

Truls Larsen, Formann i Nøstet, Verftet og Klosteret Velforening
Strangeplassen 6
5011 Bergen

Utsiktspunkt 1: Nøstetorget-Sukkerhusbryggen
Nye Sydnes sjøbad ble åpnet i juli 2009, restaureringen av Nøsteboden går mot fullendelse og restaurering av Norges eldste sammenhengende bybebyggelse i tre på
Nøstegaten 39-45 er igang. Nøstetorget står for tur der brostein under den asfalterte parkeringsplassen kan avdekkes og andre elementer fra Nøstetorgets fortid kan tilbakeføres. I det hele tatt vil dette området kunne gjenoppstå som et alternativ til Bryggen som allerede nå er overbelastet av turisttrafikk sommerstid. Det vil være et behov for et avlastende maritimt område som avspeiler Bergens karakter dersom cruisetrafikk økes utover dagens nivå. Området omkring Nøstetorget er således viktig i dette henseende. Konsekvensen av den foreslåtte piren vil være at Nøstebukten vil bli omgjort til et trangt sund. Den åpne utsikten mot sjøen vil bli innskrenket, vannspeilet på alle døgnets tider, særlig ved solnedgang, vil bli forringet og ”The Gateway to the Fjords” kan etter hvert begynne å bære preg av en flyplass. For en oversikt over de estetiske kvaliteter i området omkring Nøstetorget viser jeg til et interaktivt kart på denne websiden under linken Sukkerhusbryggen.

(Klikk på bildene for fullvisning)

 1

Utsiktspunkt 2: Promenaden ved indre Nøstebukten
På sjøsiden av det planlagte byggeprosjektet på Nøstegaten 50-56 er det et ønske om å bygge en promenade langs Nøstebukten frem mot USF. Promenaden ble foreslått allerede på midten av 1980-tallet (riktignok før utbyggingen av Hurtigrutekaien). En vesentlig kvalitet for både den offentlige promenade og det private boligprosjektet på Nøstegaten 50-56 er en åpenhet til sjøen som ligner den som finnes på Georgernes Verft. 2

Utsiktspunkt 3: Boligstrøket ved Verftet
Den foreslåtte piren vil blokkere både utsikten mot Laksevåg og forringe opplevelsen av bebyggelsen som allerede finnes (Båthuset til Bergen Brannvesen – se vedlagte bilde; samt den nye VIZRT bygningen). Konsekvensen i form av økt støy og forurensing fra økt skipstrafikk kan også nevnes. 3

Utsiktspunkt 4: Verftsbakken og utsikten over Dekkedokken
Dekkedokken, landets nest eldste tørrdokk er en kulturhistorisk bebyggelse som preger nabolaget kjent som Verftet. Dagens utsikt fra Verftsbakken tilbyr en fri oversikt rett over Dekkedokken frem mot Laksevåg. Verftsbakken er en av de bedre utsiktspunkter for å oppleve miljøet rundt, og et forsamlingssted for gatefester sommerstid. Den foreslåtte piren vil føre til at området kan oppleves som innestengt. 4 2

Utsiktspunkt 5: Haugeveien, Galgebakken og Fredriksberg festning
Dette området er bokstavelig talt høydepunktet for kulturaksen i Bergen. Utsikten herfra, samt lysvirkninger og vannspeilet fra sjøen vil bli forringet av en pir utbygging - særlig på ettermiddagstiden da solen senker seg mot vest - og vannspeilet fra Nøstebukten vil forsvinne helt sett fra Haugeveien ved Strangesmauet.

2 2 2

Utsiktspunkt 6: Utekaféen og sjøpromenaden ved USF
Denne kaféen ble to ganger utvalgt som byens beste utekafée i konkurranser sommeren 2008 og 2010. De vedlagte bilder viser at også vinterstid har området sine kvaliteter. 2 2

Utsiktspunkt 7: Nordnesparken
Utsikten fra Nordnesparken over Nøstebukten er valgt som ikon for denne websiden og trenger ikke nærmere omtale.